+48 501 771 904Plac Dworcowy 2, 58-160 Świebodzice
+48 501 771 904Plac Dworcowy 2, 58-160 Świebodzice
Pon - Pt
09.00 - 18.00
Sobota
09.00 - 14.00
Wirtualny Spacer

Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony www.paneleprzydworcu.com

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.paneleprzydworcu.com jest firma Panele przy Dworcu Mariola Marchewka, Plac Dworcowy 2, 58-160 Świebodzice

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.paneleprzydworcu.com jest dla firmy bardzo ważna. Dane przekazane przez użytkowników są wykorzystywane tylko do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Mariola Marchewka

mar.mariola65@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

Dane przekazane firmie przez użytkowników

Firma Panele przy Dworcu zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać firmie za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika dobrowolnie wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim firma Panele przy Dworcu zbiera od użytkowników dane osobowe, firma pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmęw celach:
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez firmę Panele przy Dworcu Mariola Marchewka
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług firmy Panele przy Dworcu Mariola Marchewka

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje handlowe

Firma Panele przy Dworcu Mariola Marchewka nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie firmie Panele przy Dworcu Mariola Marchewka stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, firma Panele przy Dworcu Mariola Marchewka przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera firmy, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu firmy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez firmę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.paneleprzydworcu.com znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Firma Panele przy Dworcu Mariola Marchewka może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.paneleprzydworcu.com